Kişisel Verinin Korunması Anayasal Haktır

T.C. Anayasası’ nın 20. Maddesi 13.05.2010 Resmi Gazete de yayımlanan ve yapılan değişiklik ile beraber kişisel verilerin korunması Anayasa olarak güvence altına alınmıştır. Şöyle ki söz konusu maddenin üçüncü fıkrası şöyledir; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir” demektedir.

İlgili maddenin gerekçesi ise Anayasa'da yer alan bu maddenin kişisel verilen korunması açısından dolaylı olmakla beraber yeterli olunmadığıdır. Bununla birlikte taraf bulunmuş olduğumuz uluslararası belgelerde de konuya ilişkin olarak kişisel verilerin korunması önemle vurgulanmaktadır.

Maddeyle, herkesin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı, anayasal bir hak olarak teminat altına alınmaktadır. Bu bağlamda, bireylerin kendilerini ilgilendiren kişisel veriler üzerinde hangi hak ve yetkilere sahip olduğu ve kişisel verilerin hangi hallerde işlenebileceği hükme bağlanırken, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceği öngörülmektedir[1].Yani Anayasa aslında hiçbir zaman bize detayların nasıl olacağı ve nasıl oması gerektiği konusunda bilgi vermemekle birlikte esasen içeriğinde bu hususu belirterek hem detaylı bir kanun yapılarak güvence altına alınması amaçlamış olmakla birlikte hem de anayasal bir güvence kapsamına da dahil etmiş bulunmaktadır.

Anayasanın 20. maddesinin 3. fıkrası kişisel verilerin korunmasını öngörmekle beraber yine kişiye ait olan kişisel verilerin hukuka uygun olmayacak bir şekilde ve yasalara aykırı olarak işlenmiş olması durumunda yine Anayasanın kişi dokunulmazlığı ile kişinin maddi ve manevi varlığını başlığı altında yer alan 17. maddesi ile güvence altına alınmış olan koruma ve geliştirme hakkı ile Anayasanın 20. ve 22. maddelerinde düzenlenmiş olan özel hayatın gizliliği ve korunması hakkının ihlali anlamına da gelmektedir[2].

[1] [1] https://www.sinerjimevzuat.com.tr/

[2] [2] https://www.kvkk.gov.tr/p>