peerlog

KVKK Aydınlatma Metnimiz

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

PEERLOG Bilişim Bilgisayar Eğt. Dan. San. ve Tic. A.Ş, olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun bir biçimde, kişisel verilerin elde edilmesi aşamasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla gerekli süreçleri yürütmektedir.

PEERLOG Bilişim Bilgisayar Eğt. Dan. San. ve Tic. A.Ş.’ ye ait www.peerlog.com.tr internet sitesi (“Site”) üzerinden toplanan tüm veriler dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemekte ve bu kapsamda bütün idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda PEERLOG Bilişim Bilgisayar Eğt. Dan. San. ve Tic. A.Ş, Kişisel verileri; kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş ortakları ve müşterileri ile olan ilişkilerin yönetimi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyet yönetimi, yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sunduğu hizmetin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kanunun 5. Maddesi ilkelerine uygun olarak şirketin meşru menfaatleri açısından işlemektedir.

PEERLOG Bilişim Bilgisayar Eğt. Dan. San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kişisel verileri sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sunduğu hizmetin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işleyebilir. PEERLOG Bilişim Bilgisayar Eğt. Dan. San. ve Tic. A.Ş. tarafından kişisel veriler mevcut hizmetlerin geliştirilmesi ve yeni hizmetlerin oluşturulması, istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması, pazar araştırmalarında bulunulması amacıyla kullanılabileceği gibi, raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında da kullanılabilir.

PEERLOG Bilişim Bilgisayar Eğt. Dan. San. ve Tic. A.Ş’ye ait www.peerlog.com.tr, kişisel bilgileri ölçümleme çalışmaları, eğitim, reklam, tanıtım, pazarlama ile sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabileceği, iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi www.peerlog.com.tr tarafından sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla da kayıt altına alınabilir ve kullanabilir.

PEERLOG Bilişim Bilgisayar Eğt. Dan. San. ve Tic. A.Ş işlenen verilerle ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışına kişisel veri aktarmamaktadır.

PEERLOG Bilişim Bilgisayar Eğt. Dan. San. ve Tic. A.Ş.´nin elde ettiği kişisel verilerle ilgili veri sahipleri; 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesi Başvuru usullerine göre, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan hakları kullanmak isteyen veri sahipleri, Başvuru Formu'nu doldurarak veya bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak şirketimizle irtibata geçebilirler.

ÜST